• املاک تاور کلیک

    www.towerclick1.com
  • املاک تاور کلیک

    www.towerclick1.com

خدمات ما

خرید - فروش و  معاوضه  

ارائه کلیه خدمات عمرانی

       *مشاوره - طراحی - نظارت - اجرا
       *نقشه برداری - تفکیک اراضی
       *تهیه نقشه UTMوGPS جهت اخذ سند
       *راه سازی - پل سازی - سد سازی و دیوارکشی

 ارائه خدمات گردشگری و تفریحی

رزرواسیون ( هتل ، ویلا و مراکز اقامتی در شمال کشور)

زمین فروشی در کلاردشت - کد 570زمین فروشی در کلاردشت - کد 570
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 550/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 569زمین فروشی در کلاردشت - کد 569
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 550/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 568زمین فروشی در کلاردشت - کد 568
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 750/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 567زمین فروشی در کلاردشت - کد 567
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 566ویلای فروشی در کلاردشت - کد 566
کلاردشت800/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 565ویلای فروشی در کلاردشت - کد 565
کلاردشت650/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 564ویلای فروشی در کلاردشت - کد 564
کلاردشت1/200/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 563ویلای فروشی در کلاردشت - کد 563
کلاردشت1/700/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 562ویلای فروشی در کلاردشت - کد 562
کلاردشت750/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 561ویلای فروشی در کلاردشت - کد 561
کلاردشت700/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 560ویلای فروشی در کلاردشت - کد 560
کلاردشت800/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 559زمین فروشی در کلاردشت - کد 559
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 558زمین فروشی در کلاردشت - کد 558
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 557زمین فروشی در کلاردشت - کد 557
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 556زمین فروشی در کلاردشت - کد 556
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 555ویلای فروشی در کلاردشت - کد 555
کلاردشت900/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 554زمین فروشی در کلاردشت - کد 554
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 552زمین فروشی در کلاردشت - کد 552
کلاردشت به ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 551زمین فروشی در کلاردشت - کد 551
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 485زمین فروشی در کلاردشت - کد 485
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 484زمین فروشی در کلاردشت - کد 484
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 483زمین فروشی در کلاردشت - کد 483
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 482زمین فروشی در کلاردشت - کد 482
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 481زمین فروشی در کلاردشت - کد 481
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 479زمین فروشی در کلاردشت - کد 479
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 478زمین فروشی در کلاردشت - کد 478
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
ویلا فروشی در کلاردشت - کد 477ویلا فروشی در کلاردشت - کد 477
کلاردشت1/200/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 476زمین فروشی در کلاردشت - کد 476
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 475زمین فروشی در کلاردشت - کد 475
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 474زمین فروشی در کلاردشت - کد 474
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 473زمین فروشی در کلاردشت - کد 473
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 472زمین فروشی کلاردشت - کد 472
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 471زمین فروشی کلاردشت - کد 471
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 470زمین فروشی کلاردشت - کد 470
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 467زمین فروشی کلاردشت - کد 467
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 250/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 466زمین فروشی کلاردشت - کد 466
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 200/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 465زمین فروشی کلاردشت - کد 465
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 250/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 464زمین فروشی کلاردشت - کد 464
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 250/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 463زمین فروشی کلاردشت - کد 463
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 461زمین فروشی کلاردشت - کد 461
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 460زمین فروشی کلاردشت - کد 460
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 459زمین فروشی کلاردشت - کد 459
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 458زمین فروشی کلاردشت - کد 458
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 457زمین فروشی کلاردشت - کد 457
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 456زمین فروشی کلاردشت - کد 456
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 400/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 455زمین فروشی کلاردشت - کد 455
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 454زمین فروشی کلاردشت - کد 454
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 453زمین فروشی کلاردشت - کد 453
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 452زمین فروشی کلاردشت - کد 452
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 451زمین فروشی در کلاردشت - کد 451
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 450زمین فروشی در کلاردشت - کد 450
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 449زمین فروشی در کلاردشت - کد 449
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 448زمین فروشی در کلاردشت - کد 448
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 447زمین فروشی در کلاردشت - کد 447
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 446زمین فروشی در کلاردشت - کد 446
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 445زمین فروشی در کلاردشت - کد 445
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 444زمین فروشی در کلاردشت - کد 444
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 443زمین فروشی در کلاردشت - کد 443
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 442زمین فروشی در کلاردشت - کد 442
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 441زمین فروشی در کلاردشت - کد 441
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 440زمین فروشی در کلاردشت - کد 440
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 439زمین فروشی کلاردشت - کد 439
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 438زمین فروشی کلاردشت - کد 438
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 100/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 437زمین فروشی کلاردشت - کد 437
کلاردشت به ازای هر متر مربع 350/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 435زمین فروشی کلاردشت - کد 435
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 433زمین فروشی کلاردشت - کد 433
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 400/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 432زمین فروشی کلاردشت - کد 432
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان